096394.46.64-0939.761.888

Lắp đặt máy nén khí tại nhà máy SEOJIN

15/03/2021

MICO EPT đã cung cấp máy nén khí, lắp đặt vận hành máy nén khí 75KW cho nhà máy SEOJIN Việt Nam tại Bắc Giang.