096394.46.64-0939.761.888

MICO EPT cung cấp vật tư, phụ tùng cho Nhà máy Công nghiệp

16/03/2021

Hình ảnh MICO EPT ban giao vật tư, phụ tùng phục vụ công tác đại tu, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ Nhà máy Điện Vũng Áng 1